Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на Община Бургас

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Съдържание:

 

І. АНОТАЦИЯ

1. Описание на проблема

2. Причини за възникване на проблема

3. Популация на безстопанствените кучета

 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Цели

2. Задачи

 

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

 

ІV. МЕРКИ

 

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

 

1. Местна власт

2. Неправителствени организации за защита на животните (ОЗЖ) и регионалното подразделение на Съюза на ветеринарните лекари

 

VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници за финансиране

2. Време за изпълнение

 

 

VII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ:

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките

2. Количествени подобрения

3. Критерии за следене на изпълнението на програмата

5. Очаквани резултати от осъществяването на програмата

 

VІII.НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

 

 


І. АНОТАЦИЯ

Общинският приют за безстопанствени кучета в м.Пода, гр.Бургас влиза в експлоатация през 1996 г. Общината работи съвместно с Фондацията Мисия за защита на животните от 1999 г. Постепенно до 2008 г. в приюта се създават хуманни условия за отглеждането на влезлите там кучета. Общината има какво още да направи за ремонтиране и хигиенизиране на приюта, за да отговаря на съвременните изисквания.

До момента популацията на безстопанствените кучета е сведена до брой животни, който определено не създава големи проблеми на гражданите в Общината. Това не означава, че в Община Бургас няма безстопанствени кучета.

Те се делят на няколко групи:

 • кучета, родени и живеещи на свобода;
 • кучета, които са били домашни и са изоставени на улицата от стопаните;
 • кучетата в индустриалните зони, фирмени дворове, по строежи и гаражи;
 • кучета в ромските квартали, които имат най-голям дял в увеличаването на популацията на безстопанствените кучета.

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяването и решаването на проблема с бездомните кучета в Община Бургас е редно да се осигури надежден мониторинг върху броя на кучетата: от една страна - безстопанствените, а от друга – броя на домашните кучета, тъй като не кастрираните от тях също увеличават популацията на бездомните.

На 24.01.2008 г. Народното събрание прие Закон за защита на животните. Този закон вменява на Община Бургас редица права и задължения по контрола на защитата и хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствените кучета.

ЗЗЖ е в сила от 31.01.2008 г. и съгласно, чл. 40, ал. 1 и §4 общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им в тримесечен срок от влизането в сила на ЗЗЖ (Закон за защита на животните).

1. Описание на проблема - големият брой безстопанствени кучета води до:

 • здравни рискове за хората:

- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести опасни за човека и селскостопанските животни - бяс, тения, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета;

- безстопанствените кучета са основен фактор за разпространение на кърлежопреносими трансмисивни инфекции /марсилска треска, лаймска болест/.

 • създаване на дискомфорт на населението:

- много хора се страхуват от кучета;

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните.

 • икономическа неефективност:

- нерегулярните мерки, взимани от някои общини за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не се постигат реални резултати и се създава социално напрежение.

 • тежко положение на безстопанствените кучета:

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

2. Причини за възникването на проблема

2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство;

2.2. Липса на контрол върху популацията на домашни кучета;

2.3. Неефективност на прилаганите до 2008 г. методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

2.4. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят;

2.5. Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави.

3. Популация на безстопанствените кучета

Кучето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на носещия капацитет на средата раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или мигриращи. т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес.

Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета - регистрацията им, стерилизацията на част от тях. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението ”безстопанствени кучета”.

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е:

 • прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни (социализирани) безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор.
 • регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.

Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, ОЗЖ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели:

1.1. Установяване на контрол върху популацията от домашни и безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на България.

1.2. Намаляване до минимум рисковете от разпространяването на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

1.3. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.

2. Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението “безстопанствени кучета”.

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

2.3. Повишаване на чистотата на градската среда.

2.4. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на социализирани и здрави безстопанствени кучета.

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

3. Задомяване на безстопанствени кучета.

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

5. Регистрация на домашните кучета.

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

8. Кампании за подобряване на чистотата на градската среда.

ІV. МЕРКИ ПО:

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на социализирани и здрави безстопанствени кучета.

1.1 Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти-амбулатории, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета.

1.3. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация[1] по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

1.4 Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града.

1.4.1. Райониране, съгласно Устройствения правилник на Община Бургас.

1.4.2. Райониране, в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват:

 • Централна градска част
 • Периферия на централната градска част
 • Жилищни комплекси
 • Ромски махали
 • Селски и крайградски райони

1.5. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.6. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 44, ал.3.

1.7. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 46 и чл. 47. ал. 1, 2, 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ

2.2. Kучета, участвали в инцидент се залавят приоритетно в рамките на 24ч. след подаване на сигнала. Сигналът се проверява по процедурата на Програмата. При потвърждение на сигнала кучетата се третират съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ

3. Задомяване на безстопанствени кучета

3.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно, чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ

3.2. Кметът съдейства за предоставяне на общински терени за изграждане на приюти за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места, при спазване на чл.48 от ЗЗЖ.

3.3. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета

4.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт или бланка, съдържащи информацията от амбулаторния дневник, и се предоставят на отговорното по надзора лице.

4.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

 • Идентификационен номер;
 • Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина;
 • Дата и място на залавяне;
 • Дата на обработката;
 • Дата и място на връщане;
 • Отговорно по надзора физическо или юридическо лице.

4.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число на всеки месец до Дирекция ООС (Опазване на околната среда) в Община Бургас. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.

5. Регистрация на домашни кучета

5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД (Закон за ветеринарномедицинската дейност).

5.2. Дирекция ООС на Община Бургас поддържа регистър на домашните кучета.

5.3 Таксата за домашни кучета се събира от Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама”.

5.4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ

5.5. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват Общината и ОЗЖ.

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

6.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.

6.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от Дирекция ООС на Общината, със съдействието на ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.

6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по квартали.

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета

7.1. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от Дирекция ООС на Общината, РВМС и ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.

8. Кампании за подобряване на чистотата градската среда

8.1. Определяне на оградени площадки по квартали, където домашните кучета да бъдат пускани свободно да играят и тичат.

8.2. Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти

8.3. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

9.Изготвяне и провеждане на образователни програми.

9.1. Програмите се изработват и провеждат съвместно от ОЗЖ и Дирекция ООС на Община Бургас.

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

 • Местна власт
 • Общински съвет, Комисия по екология;
 • Кмет, ресорен заместник-кмет, Дирекция ООС.

1. Местна власт

1.1. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и гласува годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.2. Общинският съвет предвижда средства за закупуване на мобилна общинска амбулатория или за наемане на мобилни или стационарни ветеринарни амбулатории и приюти на ОЗЖ, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ .

1.3. Кметът или упълномощено от него лица организират цялостно изпълнение на Програмата, стопанисването и дейността на общинския „Приют за безстопанствени кучета”, сключването на договори с други приюти и стационарни и подвижни амбулатории.

1.4. Комисията по екология към Общинския съвет участва в изработването, приемането и контрола по изпълнението на настоящата Програма.

2. Дирекция “Опазване на околната среда”

2.1. Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет от БОС.

2.2. Контролира стопанисването и дейността на общинския „Приют за безстопанствени кучета”.

2.3. Обработва сигнали и жалби. Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:

 • По телефон;
 • Писмено;
 • По електронна поща.

2.3.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

2.3.2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та.

2.3.3. Проверките по сигнали и жалби се извършват от специализирано звено към общински „Приют за безстопанствени кучета”.

2.3.4. Проверките по сигнали и жалби за агресивни кучета или кучета, участвали в инцидент се извършват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала. Проверките на всички останали сигнали и жалби се извършват в срок от 5 дни от подаване им..

2.3.5. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следват:

 • Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство, подробно описание на кучето, участвало в инцидента или да бъде посочено на място от жалбоподателя.
 • Информация от страна на заинтересовани лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето.
 • На база на проверката се изготвя констативен протокол.

2.3.6. Констативните протоколи се представят в Дирекция ООС и в зависимост от констатациите се предприемат следните действия:

 • Доказано агресивни кучета се третират съгласно чл.179 от ЗВД.
 • В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на залавяне.
 • В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета, сигналът се проверява в рамките на 24 часа и се процедира в зависимост от резултата от проверката.

2.3.7. В случай че жалбата е подадена от район, на чиято територия работи стационарна амбулатория или приют, сключили договор по Програмата, управителят на амбулаторията или приюта предприема мерките, посочени в Програмата, при спазване на приетите срокове и в рамките на 7 дни отчита извършената проверка пред Дирекция ООС.

2.3.8. При констатирано неизпълнение или неспазване на задължението Дирекция ООС отправя писмено уведомление до управителя и Комисията по екология към БОС. При системно неспазване на задълженията (повече от 3 писмени уведомления). Дирекция ООС може да отправи предложение за прекратяване на сключения договор.

2.4. Дирекция ООС координира дейностите между работещите по Програмата, амбулатории и или приюти.

2.5. Дирекция ООС упражнява системен контрол върху извършените дейности по Програмата от мобилните или стационарни амбулатории и приюти.

2.6. Дирекция ООС и ОЗЖ организират и провеждат образователни и информационни кампании по Програмата.

2.7. Дирекция ООС води регистър за домашните кучета, съгласно изискванията на чл.174 от ЗВД.

2.8. Всички процедури и подробности по отношение на работата на стационарните амбулатории или приюти се уреждат със съответен вътрешен правилник утвърден от органите на РВМС.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ)

3.1. ОЗЖ могат да стопанисват приют и подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.

3.2. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти, могат да кандидатстват за участие в Програмата, съгласно чл. 40, ал. 4. от ЗЗЖ.

3.3. ОЗЖ участват в изработването на Програмата съгласно чл. 40, ал. 5 от ЗЗЖ.

3.4. ОЗЖ имат право да участват при проверка на сигналите и жалбите.

3.5. ОЗЖ имат право да участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

3.6. ОЗЖ могат да съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

3.7. ОЗЖ могат да осигуряват финансова помощ.

3.8. ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.

VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата

1.1. Годишен бюджет за изпълнение на Програмата гласуван от БОС, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.2. Постъпления от такса-куче и глоби.

1.3. Дарения.

1.4. Финансиране на дейности по Програмата от ОЗЖ.

2. Време за изпълнение

Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за работа по Програмата е три годишен, за който период кучетата следва поетапно да бъдат изтеглени в приюти.

Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред Комисията по екология към БОС и кмета на общината.

VII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ:

1. Очаквани резултати от осъществяването на програмата

1.1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета.

1.2. Повишаване на безопасността на градската среда и намаляване на социалното напрежение.

1.3. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.4. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2. Количествени подобрения

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2.3. Повишаване на постъпленията от такса домашно куче.

2.4.Преброяване и мониторинг на популацията на безстопанствените кучета.

3. Критерии за изпълнението на програмата

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, дворове, складове и др.,

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация.

3.6. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.

3.7. Брой на задомените кучета в края на третата година.

3.8. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от кмета пред генералния директор на НВМС, съгласно чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.

VІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон за защита на животните – в сила от 31.01.2008 г.

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност – в сила от о1.05.2006 г.

[1] Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските.