История

Приютът за безстопанствени кучета на Община Бургас е един от първите Приюти в България и е създаден с решение на Общински съвет Бургас, с цел овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Регистриран е по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и за него има издадено Удостоверение за регистрация на животновъден обект №КЧ – 02-0002/23.10.2008г.

На територията му е регистрирано ветеринарно лечебно заведение – ветеринарна амбулатория ІІ-ра категория, вписана в регистъра на ветеринарните лечебни заведения при ОДБХ гр. Бургас с уникален регистрационен № 0292095.

За дейността на Приюта има приет Правилник, изготвен в съответствие с нормативната база, като организацията на работата му се основава на правилата и нормите за хуманно отношение към животните.