Познаваме ли закона за защита на животните? Знаем ли какво изисква от нас закона за ветеринарномедицинската дейност?

Познаваме ли закона за защита на животните?

Знаем ли какво изисква от нас закона за ветеринарномедицинската дейност?

САМИ ЩЕ СИ ОТГОВОРИМ : МОЖЕМ ЛИ ДА БЪДЕМ И ДОБРИ ГРАЖДАНИ, И ДОБРИ СТОПАНИ ЕДНОВРЕМЕННО?!

 

Проблемът с безстопанствените кучета

Наличието на безстопанствени кучета води до създаване на известен дискомфорт на населението и съществени рискове за хората. Известно е, че безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, застрашаващи човека – ехинококоза (кучешка тения), бруцелоза, микроспория, демодекоза, бяс и пр. Те са приносители на кърлежи, някои видове от които са заплаха за живота на хората поради инфекциите, които разпространяват.

Съществуват случаи на хора, нападнати и ухапани от кучета. Това е причината и много хора да се страхуват от тези животни. Други, които пък са привързани и обичат животните, милеят и страдат за състоянието на безстопанствените кучета и начина на живот, който те водят (страдат от болести, студ и глад).

Безстопанствените кучета замърсяват градската среда, което допълнително повишава социалното напрежение.
Безстопанствените кучета водят до проблеми, а причината за наличието на безстопанствени кучета е у хората. Кучето от хилядолетия е домашно животно, и за да се появи на улицата, където се превръща в проблем, то е дошло от нечий дом.

Закон за защита на животните /ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г./

  • Този закон забранява и предвижда наказания за :
  • Нехуманното отношение към животните – това е причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх;
  • Жестокост към животните - всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или трайно увреждане на здравето му или стрес;
  • увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора;
  • лишаване на животни от почивка; отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и месо;
  • сексуално малтретиране на животни и др.
  • Особена жестокост към животните - умишленото причиняване на смърт на животни;
  • умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на животни; организирането на боеве с животни;  стрелбата по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и диви животни.
  • Не се разрешава продажба на животни на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник.
  • Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

На животни, отглеждани на открито, се осигуряват свободно движение, ежедневна разходка и защита от неблагоприятни атмосферни условия, хищници и вредни физични и химични въздействия.

Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост, на площ по-малка от:

1. за куче:

а) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м;

б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв. м;

в) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м;

2. за котка - минимум 6 кв. м.

Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.

На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги защитават от неблагоприятни атмосферни условия.

На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка.

Собственикът на животно-компаньон :

взема мерки да не допуска животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

Длъжен е да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

Длъжен е да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

Длъжен е да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост.

Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици.

Собствениците на кастрирани кучета не плащат такса за притежаване на куче, а за кучета с поставен микрочип не се заплаща таксата за първата година от неговото регистриране.

Други категории кучета, за които собственикът е освободен от заплащане на такса са:

1. кучета на инвалиди;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издрръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. ловни кучета.

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Собствениците на домашни любимци са длъжни да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват мястото след дефекация.

Собствениците на кучета са длъжни:

1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи;

2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен лекар;

3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс.

Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст собственикът регистрира кучето при ветеринарен лекар, като представя документ за платена в общинската администрация такса.

При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя татуировка или микрочип.

Ваня Добрева - Доброволец